cocos2d-x v 3.1 particle problem

cocos2d-x v 3.1 particle problem
0.0 0

#1

cocos2d-x 3.1我尝试了n种组合 blendFuncSource blendFuncDestination,只有几种组合在-x里面可以,,而在-x2版本正常,-x3版本色块问题。不知道这个是哪里的问题?求解决比如测试1,1组合就有问题,,768 ,770这两个暂时能用,但是有的还不行,求解决